Warunki uczestnictwa w imprezach

Regulamin serwisu www.iconsway.pl

Regulamin Serwisu dostępnego pod adresem internetowym: www.iconsway.pl, administrowany przez Elżbietę Kuczma, zwaną dalej Usługodawcą, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Iconsway z siedzibą w 38-500 Sanok, ul. Kochanowskiego 28/16, NIP: 687 158 33 67, REGON: 366 252 695, telefon kontaktowy: (13) 46 36 366 lub 501 789 403, poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., reguluje zasady w zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez  Usługodawcę, w tym ich rodzaje, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników/Uczestników.

Spis treści

§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)
§ 4 Umowa
§ 5 Warunki organizacji imprez
§ 6 Metody płatności
§ 7 Odwołanie imprezy
§ 8 Odstąpienie. Rezygnacja
§ 9 Reklamacja
§ 10 Odpowiedzialność
§ 11 Ubezpieczenie
§ 12 Pozasądowe metody rozstrzygania sporów
§ 13 Postanowienia końcowe

§1 Definicje

1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.iconsway.pl.
2. Usługodawca – Elżbieta Kuczma prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Iconsway z siedzibą w 38-500 Sanok, ul. Kochanowskiego 28/16, NIP: 687 158 33 67, REGON: 366 252 695.
3. Biuro podróży Iconsway– organizator turystyki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, wpisany do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych województwa podkarpackiego, działające pod firmą Usługodawcy.
4. Użytkownik/Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę z Usługodawcą.
5. Konsument - osoba fizyczna, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
7. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
8.Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem/Uczestnikiem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
9. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Użytkownikiem/Uczestnikiem, a Usługodawcą, której przedmiotem są imprezy (wyjazdy lub warsztaty) organizowane przez Biuro podróży Iconsway.
10. Produkt – jedno lub dwu dniowe wycieczki oraz warsztaty, których organizatorem jest Biuro podróży Iconsway, szczegółowo określone na stronie Serwisu.
11. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny na stronie Serwisu internetowego, umożliwiający dokonanie wstępnej rezerwacji wybranego przez Użytkownika/Uczestnika Produktu.
12. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnej oferty handlowej w zakresie prowadzonej przez Usługodawcę działalności gospodarczej.

§2 Postanowienia ogólne

1.Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
2.Usługodawca, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz obowiązujących w zakresie organizacji imprez przepisów Kodeksu cywilnego.
3.Usługodawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) z późniejszymi zmianami.
4.Użytkownik/Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją usług świadczonych przez Usługodawcę. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określone zostały w Polityce prywatności.
5.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz usług oferowanych przez Usługodawcę, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
6.Użytkownik/Uczestnik korzystający z Serwisu działa we własnym imieniu lub w przypadku organizacji imprez zbiorowych, na podstawie ważnego upoważnienia, w imieniu grupy.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)

1.Usługodawca, za pośrednictwem strony Serwisu oraz w zakresie jego funkcjonalności świadczy usługi drogą elektroniczną.
2.Korzystanie z usługi Rezerwacja wstępna (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i bezpłatne.
3.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest realizowana w zakresie wypełniania formularza Rezerwacji wstępnej przez Użytkownika Serwisu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Użytkownika do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy.
4.Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
a)urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b)przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c)dostęp do poczty elektronicznej.
5.Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
6.Użytkownik, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 9).

§4 Umowa

1.Usługodawca umożliwia dokonanie rezerwacji wstępnej w zakresie wybranego Produktu za pośrednictwem formularza Rezerwacji wstępnej. 

2.Celem dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza, Użytkownik/Uczestnik wskazuje dane niezbędne do dokonania przez Biuro podróży rezerwacji, w szczególności imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz określa nazwę usługi, datę realizacji, miejsce wyjazdu oraz liczbę uczestników.   

3.Po przesłaniu przez Użytkownika formularza Rezerwacji wstępnej, Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie, na podany w formularzu numer telefonu Użytkownika.  

 4.Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty częściowej, w formie zadatku lub całości ceny za wybraną imprezę, za pośrednictwem wskazanych w niniejszym Regulaminie form płatności.  

5.Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca dokonanie rezerwacji, zawiera informacje dotyczące wybranej przez Użytkownika/Uczestnika imprezy w szczególności jej nazwę, datę i miejsce, czas trwania, jak również wysokość dokonanej wpłaty oraz ewentualną kwotę pozostałą do zapłaty z tytułu dokonanej rezerwacji. 

6.Umowa w zakresie organizacji imprezy (wycieczek lub warsztatów) zawierana jest między Uczestnikiem a Usługodawcą (Biurem podróży) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj.: a)telefonicznie, b)za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

7.Oferta zawarta na stronie Serwisu internetowego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności warunki uczestnictwa, szczegóły dotyczące organizacji imprezy, prawa i obowiązki Uczestnika oraz Usługodawcy, stanowią integralną część umowy o której mowa powyżej.  

8.Umowa w zakresie organizacji imprezy określa zasady oraz warunki organizacji imprezy, w szczególności: 

a)dane organizatora wraz z numerem rejestracji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,

b)dane osoby upoważnionej do zawarcia umowy w imieniu organizatora, 

c)informacje dotyczące imprezy tj.: czas trwania, miejsce, datę wyjazdu, miejsce wyjazdu, szczegółowy program, rodzaj i zakres usług dodatkowych świadczonych w ramach organizowanej imprezy, 

d)cenę całkowitą wraz z wyszczególnieniem wszystkich składowych, określenie sposobu i terminu zapłaty,

e)warunki i zakres ubezpieczenia oraz dane ubezpieczyciela,

 f)informacje dotyczące obowiązków Usługodawcy w zakresie odwołania lub zmiany terminu imprezy, możliwości przeniesienia praw do zakupionego produktu na osobę trzecią, g)zasady złożenia przez Uczestników reklamacji oraz termin jej rozpatrzenia przez Usługodawcę. 

§5 Warunki organizacji imprez

1.Biuro podróży zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z ofertą oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2.W przypadku konieczności zmiany przez Biuro podróży warunków umowy, w szczególności w zakresie terminu, ceny lub programu, Usługodawca ma obowiązek poinformowania Uczestnika o zaistniałych zmianach nie później niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

3.Wzrost cen może nastąpić tylko i wyłącznie w niżej wskazanych przypadkach: a)wzrost kosztów transportu, b)wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,c)wzrost kursów walut. 

4.Usługodawca, w przypadku wzrostu cen z przyczyn wskazanych powyżej zobowiązany jest udokumentować realny wpływ wymienionych czynników na cenę organizacji imprezy. 

5.Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy, niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie wysokości ceny, o akceptacji nowych warunków umowy lub rezygnacji z uczestnictwa w imprezie. Wzrost cen upoważnia Uczestnika do odstąpienia od umowy. 

6.W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie zarezerwowanej oraz opłaconej imprezy, Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu całości wpłaconej w Biurze podróży kwoty. 

§6 Metody płatności

1.Usługodawca umożliwia następujące metody płatności: 

a)za pośrednictwem systemu płatności online (Przelewy24), 

b)przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy na numer konta iconsway.pl

2.Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty:

a)zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy wskazanej w ofercie – płatne przy zawarciu umowy, 

b)pozostałą do zapłaty kwotę, z uwzględnieniem wysokości wpłaconej zaliczki – płatną nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 

c)całości kwoty, z tytułu wybranej imprezy, w przypadku dokonania rezerwacji w okresie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

3.Dokonanie płatności następuje w momencie jej zaksięgowania na koncie Biura podróży. 

4.Usługodawca dopuszcza możliwość indywidualnych ustaleń dotyczących terminów i wysokości płatności, które to ustalenia zostaną szczegółowo określone w umowie. 5.Usługodawca na życzenie Użytkownika wystawia Rachunek.

§7 Odwołanie imprezy

1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, w przypadku: a)zaistnienia okoliczności niezależnych od Biura podróży (siła wyższa) – w każdym czasie, b)imprez, których czas trwania wynosi więcej niż dwa dni, z powodu braku wystarczającej liczby Uczestników – nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem imprezy, c)imprez jednodniowych – nie później niż na 12 h przez rozpoczęciem imprezy. 

2.Odwołanie imprezy z przyczyn leżących po stronie Organizatora wiąże się z obowiązkiem przedstawienia Uczestnikowi oferty zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że ten zgodzi się na uczestnictwo w imprezie o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub ze zwrotem uiszczonych przez uczestnika kwot bez potrąceń. Zwrot wpłat, o których mowa powyżej stanowi ostateczne rozliczenie pomiędzy Uczestnikiem a biurem podróży. Wybór jednej z dwóch powyższych możliwości następuje w formie pisemnej. Wyboru dokonuje Klient.

§8 Odstąpienie rezygnacja

1.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Uczestnikowi, będącemu jednocześnie Konsumentem, w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkaniowych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, określonych w art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 2.Prawo odstąpienie od umowy przysługuje Uczestnikowi, w przypadku zmiany przez Biuro podróży  istotnych warunków umowy organizacji imprezy, o których mowa w § 5. 3.W przypadku, o którym mowa powyżej, umowę uznaje się za niezawarta, a wszelkie wpłacone przez Uczestnika kwoty podlegają zwrotowi.

1.W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Uczestnik, składa Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby Biura podróży lub adres  poczty elektronicznej Usługodawcy.

2.Uczestnik może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie stanowi warunku do odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie.

4.Uczestnik, odstępujący od umowy z przyczyn niezależnych od Organizatora, zobowiązany jest  zwrócić Usługodawcy udokumentowane koszty związane z realizacją imprezy. Koszty te zostaną wyliczone indywidualnie dla każdego Uczestnika, proporcjonalnie do realnie  poniesionych przez Biuro podróży kosztów.

5.W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, Uczestnik za zgodą Usługodawcy ma prawo wskazać inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w danej imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która podejmie obowiązki wynikające z tej umowy, jednak nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.  Wskazanie osoby spełniającej wyżej wskazane warunki, zwalnia Uczestnika z ponoszenia kosztów z tytułu odstąpienia od umowy. 

6.Biuro ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 30 dni od daty rezygnacji uczestnika lub daty uznania reklamacji.

§9 Reklamacja

1.Użytkownik w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy ma prawo złożenia reklamacji.

2.Reklamacja może dotyczyć niedotrzymania przez Biuro podróży istotnych warunków organizacji imprezy. 

3.Podstawą reklamacji Uczestnika nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności takie, które wynikają wyłącznie z działań lub zaniechań Uczestnika, działań lub zaniechań osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań i zaniechań nie można było przewidzieć, ani ich uniknąć oraz szkód wywołanych działaniem siły wyższej.

4.Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy, adres email), oznaczenie przedmiotu reklamacji oraz  opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji wraz z momentem ich wystąpienia.  

5.Reklamacje można składać na adres siedziby Biura podróży lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy. 

6.Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem, w ramach reklamacji ma prawo żądać obniżenia ceny lub, o ile wada jest istotna,  może odstąpić od umowy. 

7.W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Uczestnik może żądać od Usługodawcy zapewnienia powrotu na miejsce rozpoczęcia imprezy. 

8.Użytkownik ma prawo wyboru sposobu zaspokojenia roszczenia oraz ewentualnej zmiany swojego roszczenia.

9.Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Usługodawca rozpatruje reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przesyła Konsumentowi w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku, na adres Użytkownika lub jego adres poczty elektronicznej podanej w trakcie składania zamówienia.

10.W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Usługodawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji. 

§10 Odpowiedzialność

1.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

2.Klient odpowiada za poprawność wprowadzonych danych, w szczególności w trakcie korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie Serwisu internetowego.

3.Usługodawca nie odpowiada za bezprawne działanie Użytkownika związane z korzystaniem z Serwisu.

4.Uczestnik zobowiązany jest:  a)podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura podróży umożliwiającym prawidłową realizację programu imprezy,b)do bezwzględnego przestrzegania miejsc i godzin zbiórek określonych w umowie i ofercie,c)przestrzegać wszelkich przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.) 

5.Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane na przedmiotach należących do Biura podróży, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp.6.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub usunięcia  świadczonych za pośrednictwem Serwisu usług oraz dodawania nowych usług i funkcjonalności do Serwisu, bez konieczności każdorazowego informowania Użytkownika o dokonanych zmianach. Dokonywane zmiany nie będą naruszać praw nabytych przez Użytkowników.

§11 Ubezpieczenie

1.Ubezpieczenie, w zależności od kierunku imprezy,  w odniesieniu do imprez krajowych jednodniowych wynosi, w zakresie: NNW inwalidztwo 5.000,00 zł oraz NNW śmierć 2.500,00 zł. 

2.Uczestnik przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do zapoznania się z „Ogólnymi warunkami ubezpieczenia” dostępnymi na stronie http://iconsway.pl w dziale „Informacja”. 

3.Zawierając umowę Uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie.

4.Ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń.

5.Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia, odbywa się tylko w granicach polisy ubezpieczeniowej, bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym.

§12 Przedsądowe metody roztrzygania sporów

1.Użytkownikowi, będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Użytkownik może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2.W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl

3.Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

4.Konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod  adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

5.Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

6.Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

§13 Postanowienia końcowe

1.Usługodawca respektuje wszelkie prawa Użytkownika obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego. 

2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Usługodawca jest zobowiązany powiadomić Użytkowników co najmniej 14 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji Regulaminu w życie, na stronie Serwisu.

3.Postanowienia nowego Regulaminu nie mają zastosowania do umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkowników na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu. 

4.Użytkownik ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu. 

5.Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody Usługodawcy. Nie uzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną. 

6.Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

7.Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

8.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 r.

 

Data i czytelny podpis Organizatora                                                                                  Data i czytelny podpis Klienta

 

Zarezerwuj wycieczkę

Wyślij e-mail

Otrzymaj rabat

1.       Usługodawca umożliwia dokonanie rezerwacji wstępnej w zakresie wybranego Produktu za pośrednictwem formularza Rezerwacji wstępnej.

2.       Celem dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza, Użytkownik/Uczestnik wskazuje dane niezbędne do dokonania przez Biuro podróży rezerwacji, w szczególności imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz określa nazwę usługi, datę realizacji, miejsce wyjazdu oraz liczbę uczestników.

3.       Po przesłaniu przez Użytkownika formularza Rezerwacji wstępnej, Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie, na podany w formularzu numer telefonu Użytkownika.

4.       Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty częściowej, w formie zadatku lub całości ceny za wybraną imprezę, za pośrednictwem wskazanych w niniejszym Regulaminie form płatności.

5.       Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca dokonanie rezerwacji, zawiera informacje dotyczące wybranej przez Użytkownika/Uczestnika imprezy w szczególności jej nazwę, datę i miejsce, czas trwania, jak również wysokość dokonanej wpłaty oraz ewentualną kwotę pozostałą do zapłaty z tytułu dokonanej rezerwacji.

6.       Umowa w zakresie organizacji imprezy (wycieczek lub warsztatów) zawierana jest między Uczestnikiem a Usługodawcą (Biurem podróży) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj.:

a)      telefonicznie,

b)     za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.       Oferta zawarta na stronie Serwisu internetowego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności warunki uczestnictwa, szczegóły dotyczące organizacji imprezy, prawa i obowiązki Uczestnika oraz Usługodawcy, stanowią integralną część umowy o której mowa powyżej.  

8.       Umowa w zakresie organizacji imprezy określa zasady oraz warunki organizacji imprezy, w szczególności:

a)      dane organizatora wraz z numerem rejestracji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,

b)     dane osoby upoważnionej do zawarcia umowy w imieniu organizatora,

c)      informacje dotyczące imprezy tj.: czas trwania, miejsce, datę wyjazdu, miejsce wyjazdu, szczegółowy program, rodzaj i zakres usług dodatkowych świadczonych w ramach organizowanej imprezy,

d)     cenę całkowitą wraz z wyszczególnieniem wszystkich składowych, określenie sposobu i terminu zapłaty,

e)      warunki i zakres ubezpieczenia oraz dane ubezpieczyciela,

f)       informacje dotyczące obowiązków Usługodawcy w zakresie odwołania lub zmiany terminu imprezy, możliwości przeniesienia praw do zakupionego produktu na osobę trzecią,

g)      zasady złożenia przez Uczestników reklamacji oraz termin jej rozpatrzenia przez Usługodawcę. 

O nas

Specjalizujemy się w organizacji „Wycieczek z kluczem” wyjątkowych w najciekawsze zakątki Polski.